Share Account FIm+

  1. Truy cập vào https://movies.fimplus.vn/
  2. Chuột phải chọn Inspect hoặc nhấn F12 -> chọn tab console
  3. Copy đoạn đoạn text dưới rùi Paste vào console -> Enter

Done